Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent  w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Mysłowicach, ul. Mickiewicza 6-8, 41-400 Mysłowice

 

Do naboru mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w art. 6 ust.1 i ust. 3 pkt 2 i 3

oraz art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 )  , zwanej dalej ustawą.

 

Określenie stanowiska urzędniczego:

Nazwa i adres jednostki:

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach, ul. Mickiewicza 6-8, 41- 400 Mysłowice

Stanowisko:

referent w w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Mysłowicach

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony.

Wymiar czasu pracy:1 etat, 40 godz. tygodniowo.

 

I. Wymagania niezbędne:

 

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie średnie i co najmniej 4- letni staż pracy na podobnym stanowisku lub

wykształcenie wyższe i co najmniej 2- letni staż pracy na podobnym stanowisku,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

 

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa oświatowego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów normatywnych powszechnie obowiązujących,

2)znajomość i obsługa aplikacji komputerowych: System Informacji Oświatowej –SIO, LIBRUS, VULCAN,

3)biegła znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność korzystania z zasobu Internetu,

4)umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

5)zdolności organizacyjne, rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

dyspozycyjność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.Prowadzenie registratury zgodnie z instrukcja kancelaryjną, jednolitym, rzeczowym wykazem akt.

2. Kontrolowanie i koordynowanie ruchu uczniów oraz prowadzenie i przechowywanie aktualnej dokumentacji nauczania ( księgi uczniów, arkuszy ocen, dzienników, protokołów egzaminacyjnych, itp.).

3. Prowadzenie rekrutacji do klas I.

4. Wydawanie duplikatów świadectw i prowadzenie ich ewidencji.

5. Zbieranie orzeczeń, prowadzenie indywidualnego toku i programu nauczania, nauczania indywidualnego, nauczania specjalnego.

6. Prowadzenie archiwum szkolnego.

7. Prowadzenie dokumentacji związanej ze stypendiami szkolnymi i innymi formami pomocy materialnej.

8. Zbieranie deklaracji uczniowskich związanych z egzaminem maturalnym.

9. Przygotowywanie niezbędnych statystyk zestawień oraz rejestrów w wersji elektronicznej, papierowej dotyczących swojego zakresu czynności.

10. Przygotowywanie projektów pism, umów, aneksów, procedur, regulaminów, dotyczących swojego zakresu czynności i przedstawianie ich dyrektorowi szkoły do akceptacji.

11. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

12. Potwierdzanie na podstawie zgromadzonej dokumentacji okresów nauki dla absolwentów.

13. Prowadzenie księgi obiektu.

14. Prowadzenie dokumentacji związanej z remontami budynku szkolnego ( zlecenia, umowy, protokoły).

15. Prowadzenie dokumentacji związanej z przeglądami technicznymi szkoły.

16. Prowadzenie dokumentacji związanej z nagradzaniem uczniów ( stypendia PRM i MEN).

17. Prowadzenie dokumentacji związanej z Pomocą Psychologiczno- Pedagogiczną (rejestr opinii, wnioski)

18. Wykonywanie innych prac i poleceń dyrektora szkoły wynikających z doraźnych potrzeb.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy - 40 godzin tygodniowo.

 

 

V. Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:

 

1) nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,

2) pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze – brak windy,

3) w budynku nie ma podjazdu dla niepełnosprawnych,

4) w budynku brak toalet dostosowanych dla niepełnosprawnych.

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej nie wynosi co najmniej 6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 

1) CV oraz list motywacyjny,

2) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe - świadectwa pracy,

4) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

6) podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7) podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

8) podpisane oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia,

9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność -w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

10) wymagane dokumenty aplikacyjne zawarte w ofercie pracy powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każde oświadczenie musi zawierać klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej

za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Dokumenty wymienione w punkcie 1 oraz oświadczenia wymienione w punktach 4 i 5 muszą

być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kserokopie dokumentów wymienionych w punktach 2, 3 i 6 muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

1) Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta”

należy składać w terminie do dnia 15.02.2023 r. do godz. 12.00 w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki lub listownie na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki ul. Mickiewicza 6-8 41-400 Mysłowice.

2) Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu.

 

IX. Informacje o przebiegu naboru:

1) złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na stanowisko urzędnicze,

2) aplikacje, które wpłyną do I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

3) kandydaci spełniający wymagania formalne poinformowani zostaną telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej,

4) informacje o ostatecznych wynikach naboru umieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach oraz na tablicy informacyjnej Szkoły.

 

 

Dorota Konieczny-Simela

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach

 

 

Mysłowice, dnia 01.02. 2023 r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – referent w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Mysłowicach, ul. Mickiewicza 6-8, 41-400 Mysłowice
Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach
Informację opublikował:Janusz Jach
Data publikacji:01.02.2023 08:45
Informację aktualizował:Janusz Jach
Data aktualizacji:07.02.2023 17:56