Struktura

  • Przewodniczący: Agata Łuczak
  • Zastępca: Aldona Musiał
     
  • Sekretarz Rady: Grażyna Dera
  • Skarbnik: Agata Piszczek

 

 

 

 

Założenia Programowe Rady Rodziców

 

 

I.                  Cele i zadania Rady Rodziców:

 

1.     Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu :

 

a)     zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,

b)    przedstawienie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły,

c)     współdziałanie z dyrektorem szkoły, jego zastępcami i radą pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców,

d)    upowszechnianie wśród rodziców – przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi – wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,

e)     pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programów nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy materialnej w tym zakresie,

f)      organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców na rzecz szkoły,

g)     uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły,

h)     organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,

 

2.     Współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania

a)     pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,

b)    wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe,

c)     udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi szkolnemu oraz organizacjom społecznym, sportowym, turystycznym,

 

3.     Współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny

a)     współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjny rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

b)    branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,

c)     organizowanie wspólnie z nauczycielami prac społecznie użytecznych uczniów,

d)    organizowanie udziału członków komitetu rodzicielskiego na wniosek wychowawców w omawianiu istotnych problemów wychowawczych w czasie godzin do dyspozycji wychowawców klas,

e)     rozwijanie przy pomocy nauczycieli i psychologa szkolnego poradnictwa wychowawczego dla rodziców,

f)      udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

4.     Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły

a)     udział w dokonywaniu analizy potrzeb w zakresie pomocy materialnej,

b)    pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii szkolnych,

c)     udzielenie pomocy w sprawie dożywiania.

 

 

II.               Skład i struktura Rady Rodziców:

 

1.     Podstawowe ogniwo stanowi rada klasowa rodziców w skład której wchodzą 3 osoby, w tym wychowawca klasy.

2.     Rada klasowa rodziców wybierana jest przez ogólne zgromadzenie rodziców uczniów danej klasy.

3.     Wychowawca klasy wchodzi z urzędu w skład rady klasowej rodziców.

4.     Ogólne zgromadzenie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród członków : przewodniczącego, zastępcę i skarbnika.

5.    Rada Rodziców składa się z przewodniczącego i delegatów rad klasowych rodziców. W skład wchodzi dyrektor szkoły bądź inna wyznaczona osoba z grona pedagogicznego.

6.     Zarząd Rady Rodziców składa się z :

a)     przewodniczącego,

b)     zastępcy – sekretarz,

c)     księgowej,

d)    3 przedstawicieli komisji rewizyjnej.

                        W skład Zarządu z urzędu wchodzi  

                        dyrektor szkoły.

7.     Zarząd wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne rodziców.

8.     W razie potrzeby mogą być wybierane komisje koordynujące pracę szkoły.

9.     Członkowie komitetu rodzicielskiego pełnią funkcje społecznie.

 

III.           Zadania poszczególnych organów:

 

1.     Przewodniczący :

a)     kierowanie całokształtem prac,

b)    opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym,

c)     zwoływanie i prowadzenie zebrań,

d)    kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą.

W razie nieobecności przewodniczącego pracami kieruje zastępca.

2.     Skarbnik prowadzi całokształt działalności finansowej.

3.     Komisja rewizyjna czuwa nad zgodnością działalności finansowo – gospodarczej i kontroluje ją jeden raz w roku, a w razie potrzeby – częściej.

4.     Zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami a w szczególności :

a)     koordynowanie działalności rad klasowych rodziców,

b)    zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy szkoły,

c)     współdecydowanie o działalności finansowo – gospodarczej,

d)    składanie sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem rodziców.

 

IV.            Zasady działalności finansowej.

1.     Rodzice do końca września w formie pisemnej deklarują wysokość minimalnej dobrowolnej rocznej stawki, którą ustala się na ogólnym zebraniu rodziców.

2.     Rodzice mogą zadeklarować minimalną roczną składkę.

3.     Rodzice wpłacają składkę jednorazowo lub ratalnie według zadeklarowanej kwoty

4.     Rada klasowa na wniosek wychowawcy klasy może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

5.     Fundusze powstają z dobrowolnych składek i dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych.

 

V.               Postanowienia końcowe.

1.     Działalność komitetu rodzicielskiego Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.

2.     Uchwały zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym i przynajmniej 50 + 1 osób uprawnionych.

3.     Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły – dyrektor zawiesza ich wykonanie.

4.     Kadencja komitetu rodzicielskiego (rady rodziców) trwa 3 lata.

5.     Ustępująca rada działa do momentu wyboru nowej.

            6.      Członkowie mogą być odwołani, gdy nie wywiązują się z obowiązku.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Założenia programowe Rady Rodziców
Podmiot udostępniający informację:I LO
Informację opublikował:Janusz Jach
Data publikacji:07.01.2004 23:30
Informację aktualizował:Janusz Jach
Data aktualizacji:06.09.2020 21:44