Regulamin pracy Rady Pedagogicznej

I Liceum Ogólnokształcącego

im. Tadeusza Kościuszki

 w Mysłowicach.

 

 

 

 

art.1

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad młodzieżą. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, psycholog, bibliotekarz. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej w szkole jest dyrektor szkoły. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

art. 2

 

Podstawa prawna działalności Rady Pedagogicznej w szkole:

1.      Art.60 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / tekst jednolity Dz. U. Nr 67 z 1996r. poz. 329 z późn. zm./

2.      Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  / Dz. U. Nr 10 poz. 96 /

3.      Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach – Załącznik do Uchwały Nr XLV / 461 / 2002 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 marca 2002r.

 

art. 3

 

1.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

a)    uchwalanie statutu szkoły

b)   zatwierdzanie planów pracy szkoły

c)    zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

d)   podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych

e)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

f)     podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów

2.      Rada Pedagogiczna szkoły opiniuje w szczególności:

a)    organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych               i pozalekcyjnych

b)   wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

c)    propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć     w ramach wynagrodzenia zasadniczego o raz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

d)   projekt planu finansowego szkoły

 

art. 4

 

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego zastępca.

 

art. 5

 

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej jednej trzeciej członków Rady Pedagogicznej.

 

art. 6

 

Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek uczestniczyć w pracach Rady, oraz prawo do zabierania głosu na posiedzeniach i uczestniczenie w głosowaniach.

 

art. 7

 

Podstawową formą pracy Rady Pedagogicznej jest zebranie. Rada Pedagogiczna po przez jawne głosowanie wyłania przedstawicieli do pracy w stałych i doraźnych komisjach oraz zespołach.

 

art. 8

 

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania na 7 dni przed posiedzeniem. W nagłych przypadkach przewodniczący ma prawo zawiadomić    o terminie posiedzenia w czasie krótszym niż 7 dni.

 

art. 9

 

W razie długotrwałej absencji dyrektora szkoły ( miesiąc ) prawo do zwoływania zebrań i przewodniczenia im ma wicedyrektor szkoły lub inna wyznaczona przez dyrektora osoba.

 

art. 10

 

W szczególnych przypadkach w zebraniach Rady Pedagogicznej mają prawo uczestniczyć goście zaproszeni przez przewodniczącego Rady jednakże bez prawa głosu. Listę osób zaproszonych na posiedzenie ustala dyrektor szkoły.

 

art. 11

 

Rada wybiera swych przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły – ustala się w wyniku tajnego głosowania zwykłą większością głosów.

 

art. 12

 

W przypadkach szczególnych przewodniczący Rady może zarządzić tajne głosowanie.

 

 

art. 13

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

art. 14

 

Rada wybiera swych przedstawicieli do udziału w pracach zespołu oceniającego odwołanie od oceny pracy nauczyciela wyłania się również w wyniku tajnego głosowania zwykłą większością głosów.

 

art. 15

 

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły.

 

art. 16

 

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez przewodniczącego. Protokolant jest zobowiązany do sporządzenia protokołu w terminie 5 dni.

 

art. 17

 

Na kolejnym posiedzeniu Rady po zapoznaniu się w treścią protokółu można wnosić uwagi co do jego treści.

 

art. 18

 

Uchwały Rady może wstrzymać dyrektor szkoły, jeśli uzna, że są podjęte niezgodnie z przepisami prawa i powiadamia o tym organ prowadzący ( gmina ) oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny ( kurator lub właściwy minister ), wówczas organ sprawujący nadzór po porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę jeśli została podjęta niezgodnie z prawem ( jest to rozstrzygnięcie ostateczne).

 

art. 19

 

Księga protokółów może być udostępniona członkom Rady Pedagogicznej, organom sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

art. 20

 

Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro szkoły, dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin pracy Rady Pedagogicznej
Podmiot udostępniający informację:I LO
Informację opublikował:Janusz Jach
Data publikacji:07.01.2004 23:36
Informację aktualizował:Janusz Jach
Data aktualizacji:06.09.2020 21:45